top of page

תנאי שימוש באתר אינטרנט

הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או כל שימוש אחר באתר (להלן: "השימוש באתר") מהווה אישור והסכמה של המשתמש או הגולש (להלן: "המשתמש") לתנאי השימוש. המשתמש מצהיר ומאשר כי קרא את תנאי השימוש בעיון וכי הוא מודע ומסכים להם במלואם. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש או לחלקם, המשתמש מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.  תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה של המפעילה. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין המפעילה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו. האמור בתנאי השימוש מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

 

האתר בכללותו על כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמו שהם (As Is). המפעילה מבהירה בזאת, כי המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. יתכן וחלק מהמידע מקורו בצדדים שלישיים, ולפיכך אין למפעילה כל אחריות בגין מידע שמקורו בצדדים שלישיים, ואין המפעילה ערבה או אחראית למידת הנכונות והדיוק של מידע זה. 

 

החברה עושה מאמצים על מנת לשמור את תקינותו ופעילותו של האתר. היה ונפלו טעויות טכניות במידע, החברה אינה אחראית לאי דיוקים או טעויות שנפלו ביחס למידע. תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר  הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.

 

זכויות יוצרים

 

כל זכויות הקניין הרוחני של החברה, לרבות בגין עיצובו הגרפי של אתר החברה, האתר עצמו, כתובתו, קוד המקור שלו, התמונות, סרטי הוידאו, טקסט, גרפיקה, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים וכן כל פרט הקשור בהפעלתו של האתר (כולם ביחד יכונו להלן: "המידע")  מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. המידע הינו רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים שהתירו למפעילה לפרסם את המידע ולהשתמש בו.

 

אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג, קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת המוצרים וכיו"ב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. יובהר ויודגש, למען הסר ספק, כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או לשימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי, בתמורה או בלעדיה. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

 

באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או פניות לאתרי אינטרנט (להלן :"קישורים אלקטרוניים" או "links"),שאינם מופעלים על ידי החברה. החברה לא תישא באחריות לקישורים האלקטרוניים ולא תהא אחראית למובא בקישורים האלקטרוניים ולתוכנם או לנכונותו או לדיוקו ו/או להתחברות המשתמש לאתרים שנוספו לאתר. קישורים אלו נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. התחברות לקישורים אלקטרוניים ו/או לכל אתר מקושר אחר הינה תחת אחריותו הבלעדית של המשתמש. . החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

 

סימני מסחר

 

הסימנים הכוללים את סמל החברה, הלוגו, וכן כל סימן רשום אחר של החברה ו/או של צדדים שלישיים המופיעים באתר, בין אם בצדם הסימון של סימן מסחר ובין אם לא, הם סימני מסחר רשומים ולכן מהווים קניינה של החברה, או מותגים בבעלות החברה, אשר השימוש בהם מותר בלעדית לחברה. נאסר על המשתמש לבצע כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר או המותגים.

 

העדר אחריות

 

השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה לאתר או השימוש באתר. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר. למעט לשימוש הפרטי והאישי של המשתמש,  המשתמש אינו רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ או לאחסן תוכנו של אתר זה, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

 

שונות

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להסיר, לשנות או להוסיף כל חלק מהמידע המצוי באתר על ידי עדכון האתר, מעת לעת. אין ולא תהיה למשתמש כל טענה או תביעה כלפי החברה בגין שינויים במידע באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להסיר, להוסיף או לשנות תנאי שימוש אלה ע"י עדכון עמוד זה מעת לעת. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.

 

תניית שיפוט

 

הפעילות באתר זה, לרבות פרשנותם ותוקפם של תנאי השימוש, כפופים לדין הישראלי בלבד והדין הישראלי בלבד חל עליהם, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו בלבד.

Payment Methods
bottom of page