top of page

תקנון מועדון לקוחות LEIA LONDON

ברוכים הבאים למועדון הלקוחות של Leia London . תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות והוא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות. עותק מתקנון  זה נמצא  בכל חנות וכן באתר האינטרנט www.leialondon.co.il . אנא קראו את תקנון זה ואת טופס ההצטרפות בעיון.  מילוי טופס ההצטרפות מהווה הסכמה לכללי ותנאי התקנון.
 

 כללי

  1. Leia London  הינה רשת חנויות להלבשה תחתונה (בגדי נשים) ובגדי ים (להלן: "הרשת") המנוהלת על ידי חברת איוודן ישראל בע"מ, ח.פ. 513390450 מרחוב אימבר 24 פתח תקוה.

  2. לרשות חברי המועדון יעמדו נציגי שירות הלקוחות בימים א'-ה' בשעות העבודה 9.00-15.00 באמצעות אפליקציית הודעות  וואטסאפ במספר 052-7717165, באמצעות המייל orders@leialondon.com או באמצעות פקס מס' 03-6446914.

  3.  תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים

  4.  חבר מועדון תוכל ליהנות מהטבות שמוצעות ברשת וכן לצבור נקודות למימוש בעת רכישה ברשת והכל בכפוף לכללי תקנון זה.
     

  5.  חברי המועדון יהיו זכאים בתקופת חברותם במועדון:

-    להנחות ו/או הטבות שונות (להלן: "ההטבות") על מוצרים המוצעים ברשת, כפי שיוצעו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי         והמוחלט של הרשת. ניתן לממש את ההטבות בעת  רכישת מוצרים בכל חנויות הרשת בכפוף לתנאי תקנון זה;
-    למבצעים מיוחדים לחברי מועדון;
-    לעדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, הגעת קולקציות ומוצרים חדשים;
-    למבצעים אחרים כפי שהרשת תראה לנכון לערוך מעת לעת.
-    לצבירה של כסף ליה לונדון למימוש ברשת בהתאם לתנאי תקנון זה; 

6.    תוקפה של החברות הינה ללא הגבלה, בכפוף לכללי תקנון זה. 
7.    כל מי שמילא אחר כל התנאים להלן רשאי  להיות חבר מועדון:
-    כל אדם הרוכש מוצר ברשת לשימושו הפרטי, הביתי או  המשפחתי אשר מלאו לו 18  שנים ("צרכן") וכשיר לבצע פעילות משפטית; 
-    מילוי טופס הצטרפות במלואו;
-    תשלום דמי חברות למועדון;
-    עמידה בתאי תקנון זה.
8.    לאחר מילוי טופס הצטרפות ותשלום דמי חברות יקבל הצרכן כרטיס חבר. 
9.    ניתן להצטרף למועדון פעם אחת בלבד.
10.    הרשת שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר הצטרפות חבר או לשלול חברות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, לרבות בגין פעולה לא חוקית של הלקוח.
11.    התשלום בגין החברות במועדון יכול שיהיה במזומן, בכרטיס אשראי, בצ'ק, בכרטיס מתנה או בתו קנייה  בהתאם לתנאי התו.
12.    הרשת שומרת לעצמה הזכות לשנות את גובה דמי ההצטרפות ו/או לבטלם וכן לשנות את תנאי החברות במועדון בכפוף להוראות הדין והיא תודיע על שינוי בתנאי החברות 3 חודשים טרם השינוי ועל שינוי בתנאי הצבירה 6 חודשים טרם השינוי.

 


הגנת הפרטיות
13.    בהצטרפותו למועדון, החבר מאשר ומסכים כי המידע שנמסר על ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו במועדון ("המידע") יישמר במאגר המידע של הרשת שמספרו 700062051 ומילוי פרטיו בטופס ההצטרפות מעיד על הסכמתו למסירתו. מובהר כי לקוח לא חייב למסור מידע כאמור אולם אם לא יעשה כן הרשת תהא רשאית שלא לאפשר מימוש זכויותיו במסגרת המועדון. יובהר כי הרשת תהא רשאית להוסיף ולעשות שימוש בנתוני הלקוח שנצברו על ידה בתקופת חברותו במועדון גם לאחר סיום החברות והכל הכפוף לדין.
14.    הרשת או מי מטעמה תהא רשאית לעשות שימוש במידע לצורך ניהול הקשר עם חבר המועדון ובכלל זה למטרות שיווק, ניתוח הרגלי צריכה, עיבוד מידע סטטיסטי ומתן שירותים שונים לחבר המועדון. על אף האמור, הרשת תהא רשאית להעביר מידע אנונימי לגורמים שלישיים הנותנים שירותים לחברי מועדון והכל באופן ששימוש כאמור במידע לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ובכפוף  לכל דין.
15.    חבר רשאי בכל עת לבקש מן הרשת כי פרטיו יימחקו מן המאגר ו/או כי הם לא ישמשו לאחת  ממטרות  המאגר. במקרה כזה הרשת שומרת לעצמה הזכות לבטל את החברות של החבר  במועדון.
16.    יובהר כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס ההצטרפות הינה של החבר אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. לא תשמע כל טענה כלפי הרשת או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון, מחמת טעות בפרטי זיהוי הלקוח.
דיוור ישיר
17.    בהתאם להסכמת חבר מועדון בטופס ההצטרפות, הרשת תהא רשאית לפנות לחבר בדיוור ישיר באמצעי  תקשורת אלקטרוניים שונים (דואר אלקטרוני, מסרונים, פקסימיליה, רשתות חברתיות,  מערכות חיוג אוטומטי ועוד). חבר רשאי להודיע בכל עת כי אינו מעוניין לקבל פניה כאמור.
18.    הרשת שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, בין היתר בהודעות  SMS, דואר אלקטרוני וכל אחת מדרכי התקשורת האפשריות וזאת  בכפוף להסכמת הלקוח לקבל דיוור באמצעי זה.
19.    מבלי לגרוע מם האמור לעיל, הרשת רשאית לפרסם  מבצעים וההטבות לחברי מועדון באמצעים  אחרים, בין אם בנוסף עליהם ובין אם לאו, כגון בסרט קופה, בפרסומים שונים או בחנויות הרשת.
20.    חבר המעוניין לבטל את החברות במועדון יודיע על כך לשירות הלקוחות של הרשת  באחד מדרכי ההתקשרות המצוינים באתר או במייל orders@leialondon.com. החברות תבוטל תוך 14 ימי עבודה ממועד קבלת ההודעה.
21.    חבר אשר ביטל  את החברות טרם שחלפו 14 ימים מיום ההצטרפות יהיה זכאי לקבל את דמי החברות ששולמו, בתנאי שהחזיר את כרטיס המועדון, לא עשה בו כל שימוש ולא מימש את ההטבות בו. ביטול החברות לאחר חלוף שבועיים מיום ההצטרפות למועדון, אינה מזכה בהשבת דמי החבר. 

השימוש בכרטיס המועדון
22.     כרטיס המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.
23.    בוטלה חברותו של חבר מועדון, ישיב חבר המועדון את כרטיס החבר שלו לרשת באופן מיידי.
24.    רשימת החנויות בהן ניתן יהיה לעשות שימוש בכרטיס החבר תיערך בידי הרשת ותעודכן על ידה דרך הוספת / גריעת חנויות לפי החלטת הרשת מעת לעת. רשימת החנויות מעודכנת תהיה פתוחה לעיון חברי המועדון באתר הרשת www.leialondon.co.il 
25.    חישוב ההטבה יערך בעבור כל כרטיס בנפרד ולא ניתן לאחד קניות ו/או נקודות זכות (כפי שמוגדרות להלן)  שבוצעו או נצברו בכרטיסי לקוחות שונים. רק חבר מועדון בעצמו רשאי לעשות שימוש בכרטיס החבר ובהטבות המוקנות מכוחו.
26.    השימוש בכרטיס מותנה בהצגת הכרטיס במעמד הרכישה בצירוף תעודה מזהה ולא תשמע כל טענה לעניין זה. במקרה חריג של אובדן או גניבת הכרטיס, יתאפשר שימוש חד פעמי על ידי תעודת זהות בלבד של בעל הכרטיס בכפוף לשיקול דעתו של מנהל החנות וזאת עד להנפקת הכרטיס החלופי. 
27.    למען הסר ספק, כרטיס החבר אינו "כרטיס אשראי" כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו 1986. 
28.    האחריות על שמירת כרטיס המועדון הנה של החבר בלבד ולא תשמע כל טענה כלפי הרשת ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון בשל אובדן הכרטיס.
29.    מבלי לפגוע באמור לעיל, במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס ("הליקוי") על החבר להודיע לשירות הלקוחות של הרשת על הליקוי ומרגע קבלת אישור הרשת אודות קליטת הודעתו תהא הרשת אחראית לשמירת נקודות הזכות שצבר עד לאותו העת (כפי שמוגדרות להלן), הנפקת כרטיס חלופי והעברת יתרת נקודות הזכות מהכרטיס הישן לחדש.
30.    במקרה של אובדן כרטיס ו/או בכל מקרה אחר בו תחליט הרשת להנפיק לחבר כרטיס נוסף תוגבל ההנפקה לכרטיס אחד בלבד ללא תמורה. הנפקת כרטיס נוסף מעבר לזה שהנפיקה הרשת (כל כרטיס שלישי ואילך) תחויב בסך של 20  ₪.
אופן מימוש ההטבות וצבירת נקודות זכות "כסף ליה לונדון"
31.    מימוש כל ההטבות ו/או נקודות זכות ו/או צבירת כסף ליה לונדון אפשרית אך ורק בעת רכישת מוצרים במחיר מלא, ללא כפל מבצעים ו/או הנחות, הטבות וקופונים ובתנאי שהעסקה שתיעשה במזומן ו/או בכרטיס אשראי ו/או בצ'ק ו/או בכרטיס מתנה של הרשת ("רכישה מזכה") אלא אם כן  הרשת  מודיעה אחרת  על  פי שיקול  דעתה  הבלעדי.
32.    הרשת תהא רשאית לערוך מבצעים והטבות ייחודיים במסגרת המועדון אשר יהיו תקפים אך ורק ברשת.
הטבה ליום הולדת
33.    במעמד החתימה על טופס הצטרפות למועדון הלקוחות תינתן כהטבת יום הולדת- הנחה חד פעמית ברשת בגובה 20% מסכום התשלום בפועל בגין רכישה מזכה בודדת שיבצע חבר המועדון ברשת בחודש בו חל יום הולדתו, בכפוף לקנייה בסכום מקסימאלי של 1,000 ₪,  קרי מקסימום 200 ₪ הנחה. מימוש שובר מתנת יום ההולדת מותנה בהצגת כרטיס חבר תקף ותעודה מזהה.

צבירה  ומימוש כסף ליה לונדון
 

34.    הרשת תאפשר לחברי מועדון לצבור נקודות  זכות שהן  "כסף ליה לונדון", בשווי של 10%  מסכום הרכישה בכל רכישה מזכה. כל נקודת זכות שווה 1 ₪. לשם דוגמה: רכישה מזכה בסך 100 ₪ מקנה 10 נקודות זכות כסף ליה לונדון שהן 10 ₪.
35.    כסף ליה לונדון ניתן למימוש ברכישת מוצרים ברשת תוך 12 חודשים ממועד רכישה המזכה  האחרונה. כסף ליה לונדון שלא נוצל מכל סיבה שהיא לא ניתן יהיה לממש ולא תהיה כל טענה לעניין זה כנגד הרשת.
36.    כסף ליה לונדון נצבר על ידי החבר עצמו ואינו ניתן להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן. צבירת כסף ליה לונדון ברשת תתבצע בחשבון אחד של הלקוח.
37.    בגין ביטול עסקה שנעשתה באמצעות כסף ליה לונדון ניתן לקבל זיכוי בלבד וזאת בתנאי  שמדובר  במוצר שניתן לבצע בעדו החזרה ו/או החלפה בהתאם למדיניות הרשת.
38.    במידה והחבר ניצל יותר כסף ליה לונדון מהמגיע לו בשל תקלה או שיבוש במחשבי הרשת, רשאית הרשת לדרוש מהחבר החזר כספי עבור כל כסף ליה לונדון (נקודת זכות) שנוצלה בטעות, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות.
39.    במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שרכש במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות הזכות אשר ניתנו לו בעבור אותם פריטים מסך נקודות הזכות שנצברו עד לאותה עת בחשבונו. עם מימושו של הזיכוי בידי חבר המועדון, יושבו לחבר נקודות הזכות בהתאם.
40.    במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על ידי חבר מועדון אחר, יקוזזו נקודות הזכות לחבר שביצע את הרכישה המקורית ועם מימושו של הזיכוי יינתנו אותן נקודות הזכות לחבר מממש הזיכוי, בכפוף לכך שבמועד מימוש הזיכוי הזדהה כחבר מועדון.
41.    במידה ולקוח שאינו חבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על ידי חבר מועדון במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות הזכות אשר נצברו לחבר שביצע את הרכישה המזכה המקורית.
42.    מימוש כסף ליה לונדון מותנה בקיומה של יתרת זכות מינימלית של 40 נקודות זכות כסף ליה לונדון הצבורים בחשבונו של החבר. במידה ולאחר מימוש כסף ליה לונדון תפחת יתרת יחידות כסף ליה לונדון של החבר מתחת ל- 40 יחידות, לא יהיה החבר זכאי לממש את שארית כסף ליה לונדון שנותרו לזכותו וזאת עד אשר יצטברו ביתרתו לפחות 40 יחידות כסף ליה לונדון.
43.    לא ניתן לממש כסף ליה לונדון באותה העסקה בה נצבר, אלא אך ורק בעסקה נפרדת.
44.    במעמד רכישת מוצרים על דרך מימוש כסף ליה לונדון, תתבצע צבירה של כסף ליה לונדון.
45.    יובהר כי רכישה של כרטיס המתנה עצמה לא תאפשר צבירת נקודות זכות כסף ליה לונדון. כמו כן, לא ניתן לשלם עבור כרטיס המתנה עם כסף ליה לונדון. לעומת  זאת  מימוש  הכרטיס ברכישה מקנה נקודות כסף ליה לונדון.
46.    צבירת ומימוש כסף ליה לונדון מותנית בהצגת כרטיס מועדון תקף, העברתו במחשב וזיהוי מציג הכרטיס באמצעות תעודת זהות. לא יתאפשר צבירה ו/או מימוש כסף ליה לונדון בדיעבד.
47.    ניתן לברר את יתרת כסף ליה לונדון בכל סניף ובאמצעות יצירת קשר עם מחלקת הזמנות/ שירות הלקוחות.
48.    הרישום הנמצא בידי הרשת הוא זה אשר יקבע את סכום כסף ליה לונדון שצבר כל חבר. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לסכום כסף ליה לונדון שצבר, או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למחלקת שירות לקוחות של ליה לונדון ולהעלות את השגותיו. החלטת שירות הלקוחות שתינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.


שונות
49.    ידוע לחבר כי הנהלת הרשת שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקולי הנהלת הרשת  מעת לעת.
50.    עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תקנון המועדון המפורט להלן והמחייב בין הצדדים.
51.    במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
52.    במעמד רכישת מוצרים לא יתאפשר לבצע שימוש בכרטיס המועדון במקביל לשימוש בכרטיסי הנחה מכל סוג שהם ככל שיש ברשות החבר. יובהר כי  חברי המועדון אשר ברשותם כרטיסי הנחה (בנוסף לכרטיס החבר שלהם במועדון) יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מן הכרטיסים/ טפסים / קופונים ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה. לא תיתנן אפשרות לכפל הטבות..

Payment Methods
bottom of page