הוראות כלליות

1.    חברת איוודן ישראל בע"מ (להלן: "ליה לונדון" תקיים הגרלה, כהגדרתה להלן, ללקוחותיה אשר תנוהל על ידה.
2.    במסגרת ההגרלה יוזמנו הלקוחות לרכוש בחנויות הרשת בעלות של 700 ₪ ומעלה שבסופה יוכלו לזכות בפרס, והכול כמפורט להלן.
3.    הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי המשתתפים בתחרות ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתפים לבין ליה לונדון.
4.    התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.
5.    יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו.
6.    התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים לבין רשת ליה לונדון, והשתתפות בהגרלה מהווה ומבטאת הסכמה מלאה של המשתתפים לכל תנאי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתתף בהגרלה.
7.    ליה לונדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו.
8.    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

 

ההשתתפות במבצע ותקופת המבצע
9.    בהגרלה רשאים להשתתף לקוחות בעלי ת.ז. ישראלית אשר ישתתפו בהתאם לנוהלי תקנון זה (לעיל ולהלן: "המשתתפים"). 
10.    מובהר בזאת, כי ההשתתפות בהגרלה ומימוש הפרס מהווים הסכמה לתקנון זה על כל סעיפיו. 
11.    ההשתתפות בהגרלה אסורה על עובדי ליה לונדון,  לרבות בני משפחותיהם והם לא יהיו זכאים לפרס/ים גם במקרה שהשתתפו וזכו בניגוד לאמור לעיל. לעניין סעיף זה- "בן משפחה" – בן זוג, הורה, ילד, אח/ות.
12.    המבצע יחל ביום ד' ה-01/3/2015 ויסתיים ביום ו' ה-31/3/2017 בחצות הלילה (להלן: "תקופת המבצע"). ליה לונדון רשאית לשנות את תקופת המבצע, לקצרה או להאריכה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

 

כיצד משתתפים במבצע:
•    על מנת להשתתף בהגרלה יהיה על המשתתפים  לרכוש בחנויות הרשת של ליה לונדון בסך של 700 ₪ ומעלה, למלא טופס השתתפות עם פרטי חשבונית הקניה ומספר פרטים מזהים נוספים.
•    בין המשתתפים תוגרל אספקה של חזיות לשבע חודשים. כשהכוונה לחזייה אחת לחודש במשך 7 חודשים ובסך הכל 7 חזיות.
•    בכל רכישה מעל 700 ₪ ובכפולות של 700 ₪ תינתן האפשרות למלא טופס השתתפות, כאמור בסכום של 1,400 ₪ יתאפשר למלא 2 טפסים וכך הלאה.
13.    ליה לונדון רשאית להסיר מועמדות של משתתף אשר לא ימלא את המפורט לעיל ו/או שיפעל בכל דרך העשויה לפגוע אם בעקיפין או במישרין בליה לונדון ו/או במשתתפי ההגרלה, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.

 

לתקנון המלא

תקנון השתתפות בהגרלת ליה לונדון